Koparka łańcuchowa

                                               Wrzeszewo 29-10-2018r.
           
ZAPYTANIE OFERTOWE
                                                                                 
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
Ogrody – Budowa Jerzy Bieńkowski
Tomaszewo 22
87-340 Osiek                                                                       _____________________________
                                                                                            _____________________________
                                                                                            _____________________________
 
 
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup: koparki łańcuchowej w związku z realizowaną operacją inwestycyjną w ramach Działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie, w tym związane z realizacją operacji własnych LGD, o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt. 2 ustawy o rozwoju lokalnym, z wyłączeniem projektów grantowych, o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt. 1 ustawy o rozwoju lokalnym, w ramach celu „Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury” obejmującej „Podejmowanie, wykonywanie lub rozwój działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury”.
 
            Przedstawienie ofert handlowych ma związek z realizacją operacji inwestycyjnej pt. „Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup maszyn i pojazdu w celu świadczenia nowych usług.”.
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup koparki łańcuchowej o następujących parametrach: moc silnika min. 5,50 KM, szerokość kopania min. 100 mm, głębokość kopania min. 500 mm, dostawa w cenie (cena dostawy urządzenia musi znajdować się na ofercie).
 
 1. Kryteria oceny oferty:
Każda z złożonych ofert zostanie poddana ocenie według poniższych kryteriów wyboru:
 1. Najniższa cena  – 15,00 %
 2. Najdłuższa gwarancja – 40,00%
 3. Najkrótszy termin dostawy – 45,00%
 
Najmniejsza możliwa liczba punktów do zdobycia dla każdego z kryterium to 1,
a największa to 5.
 
Punkty są przyznawane zgodnie z rankingiem dla danego kryterium.
 
Liczba zdobytych punktów to suma iloczynów punktów zdobytych dla danego kryterium i wskaźnika procentowego.
 
Jeżeli oferenci uzyskają tę samą liczbę punktów, wyżej w rankingu będzie ten podmiot, który wskazał najkrótszy termin dostawy.
 
W przypadku tej samej ilości punktów i identycznym terminie  dostawy wyżej
w rankingu znajdzie się podmiot oferujący najdłuższą gwarancję.
 
W przypadku tej samej ilości punktów, identycznym terminie dostawy oraz identycznym terminie gwarancji wyżej w rankingu znajdzie się podmiot oferujący najniższą cenę.
 
 1. Termin składania ofert – 14-11-2018r.
 
 1. Informacja o wykluczeniu z możliwości udzielenie zamówienia podmiotom powiązanym osobowo i kapitałowo:
 1. zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między  zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
 5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
 
 1. Informacja o unieważnieniu postępowania:
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Ogrody – Budowa Jerzy Bieńkowski  Tomaszewo 22, 87-340 Osiek informuje, iż do unieważnienia postępowania ofertowego dojdzie w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym.
 
 1.  Akceptowalne formy składania ofert:
Oferty mogą zostać:
1) przesłane listem poleconym (przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, za dzień złożenia oferty uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę (dowodem nadania listu poleconego – przesyłki rejestrowanej jest potwierdzenie nadania zawierające czytelną pieczątkę określającą datę nadania) lub
2) złożone osobiście u wystawcy zapytania ofertowego (dowodem złożenia osobiście u wystawcy zapytania ofertowego jest potwierdzenie złożenia oferty – adnotacja na dokumencie zawierająca datę przyjęcia oferty oraz podpis osoby ją przyjmującej),
3) przesłane w formie elektronicznej na adres: jerzybienkowski@wp.pl  – dowodem złożenia oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej będzie data wysłania przez oferenta.
 1. Termin realizacji zamówienia: 30-11-2018r.
 
 1. Odrzuceniu podlegają oferty:
 1. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
 2. złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym.
 
 1.       Oferty złożone po terminie:
Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym, zamawiający niezwłocznie zwraca oferentom.
 
 
 
 
 
Odebrałem ……………………………………………………………………….
                          Pieczątka, data i podpis

Znajdź nas

Ogrody – Budowa
Jerzy Bieńkowski
Tomaszewo 22
87- 340 Osiek
mobile tel. 693367503
mobile tel.607560323
mobile tel. 501309853

e-mail jerzybienkowski@wp.pl

Galeria

41 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA 7 10