Minikoparka

Usługa koparko ładowarką, minikoparką – Brodnica

Usługi wykonywane przy użyciu koparko-ładowarek i mikrokoparek stały się codziennością na placach budowy i różnych inwestycjach. Koparko-ładowarki mają to do siebie, że można je wyposażać w szereg różnych łyżek, co stawia je jako jedne z najbardziej uniwersalnych maszyn budowlanych.

Minikoparki są natomiast mniejszymi sprzętami budowlanymi, które szybko zyskały popularność ze względu na swoje niewielkie rozmiary, dzięki którym da się je bardzo łatwo przetransportować na place budowy. Praca przy ich użyciu nie sprawia większych problemów na małych terenach.

Usługa koparko-ładowarką Brodnica

Koparko-ładowarki są maszynami, które służą do urabiania gruntów. Dzięki temu, że łączy w sobie funkcje zarówno koparki, jak i ładowarki wykorzystywana jest w przemyśle nie tylko budowlanym, ale także transportowym i górniczym. Ciężko jest wyobrazić sobie prace na placach budowy bez tego typu sprzętu. Usługa koparko-ładowarką Brodnica gwarantuje wytrzymałość, stabilność i niezawodność, ponieważ tymi właśnie cechami wyróżnia się sprzęt znajdujący się we flocie naszej firmy. Maszyny te cechują się również tym, że są odporne na obciążenia dynamiczne, posługują się znaczną siłą wyrywającą oraz mają duży udźwig.

Usługa koparko-ładowarką Brodnica nada się podczas wszystkich robót w ziemi, ponieważ ten sprzęt wykorzystuje się do odspajania, usuwania urobku oraz ładowania. Układ roboczy tej maszyny pozwala na oddzielenie urobku od gruntu, na jego załadunek oraz transport, dzięki czemu nie trzeba do tych wszystkich prac wykorzystywać różnych sprzętów, wystarczy tylko wyposażyć się w tę jedną koparko-ładowarkę. Usługi koparko-ładowarką Brodnica mogą sprawdzić się także podczas prac w gospodarstwach rolnych, ze względu na to, że maszyna przypomina swoją konstrukcją traktor.

Usługa koparko-ładowarką Brodnica – czy warto się zdecydować?

Jak najbardziej warto się zdecydować na tego typu usługi. Nasza firma posiada swoje zaplecze maszynowe, dzięki czemu nie jesteśmy od nikogo zależni. Klientom gwarantujemy terminowość oraz indywidualne podejście, dzięki czemu zlecenia są realizowane wedle wcześniejszych ustaleń.

Usługa minikoparką Brodnica

Usługi tą maszyną zleca się do wykonania najczęściej robót ziemnych. Coraz bardziej zyskują na popularności, ponieważ wychodzi na to, że usługa minikoparką (Brodnica) znacznie bardziej przyspiesza czas pracy, aniżeli próby wykonywania jej jakimiś innymi metodami.

Minikoparki są sprzętami budowlanymi, które wyróżnia to, że mogą być wprowadzane na naprawdę małe tereny budowy. Nie potrzebują one do przemieszczania się czy obrotu żadnego większego pola. Jest wiele możliwości wykorzystania tego sprzętu i bardzo łatwo jest znaleźć do niego zastosowanie, z tego właśnie powodu usługa minikoparką Brodnica jest bardzo dobrym rozwiązaniem podczas jakichkolwiek prac budowlanych.

Usługa minikoparką Brodnica – dlaczego warto?

Tak naprawdę warto w to zainwestować, chociażby ze względu na wszechstronność, jaką oferuje minikoparka. Można uzbroić ją w szeroką gamę narzędzi roboczych, dzięki czemu nie potrzeba różnych sprzętów na budowie. Są one bardzo wydajne i proste w obsłudze.

załącznik numer 1

                                               Tomaszewo 02-02-2021r.

           

ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                                                  

Zamawiający:

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE
OGRODY – BUDOWA JERZY BIEŃKOWSKI

Tomaszewo 22
87-340 Osiek

NIP 8741294275,

REGON 871191936

                                                                        

 

            W związku z realizowaną przez firmę PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE OGRODY -BUDOWA JERZY BIEŃKOWSKI z/s Tomaszewo 22, 87-340 Osiek reprezentowaną przez Pana Jerzego Bieńkowskiego operacją inwestycyjną w ramach umowy o powierzenie grantu na projekt pn. Zakup minikoparki w celu uruchomienia dodatkowych usług związanych z wynajmem maszyn budowlanych bez operatora współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 7 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, działanie 7.1 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014 – 2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup: minikoparki.

 

I Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup:

 1. minikoparki o parametrach technicznych:

1.1       masa transportowa z przedziału od 1800 kg do 2000 kg,

1.2       głębokość kopania z przedziału od 2250 mm do 2504 mm,

1.3       moc silnika z przedziału od 11,77 kW do 14,20 kW,

1.4       pojemność zbiornika paliwa od 18,5 litra do 26,00 litrów.

kod CPV maszyny:

kod główny          –  43000000-3 Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany,
kod szczegółowy  – 43200000-5 Maszyny do usuwania gleby i koparki oraz podobne części,
                             – 43260000-3 Koparki, czerparki i ładowarki, i maszyny górnicze,

                             – 43261000-0 Koparki mechaniczne.

 1. Kryteria oceny oferty:

Każda z złożonych ofert zostanie poddana ocenie według poniższych kryteriów wyboru:

 • Najniższa cena – 50,00 %,
 • Najdłuższa gwarancja – 50,00%,

 

Najmniejsza możliwa liczba punktów do zdobycia dla każdego z kryterium to
0, a największa to 5.

Punkty są przyznawane zgodnie z rankingiem dla danego kryterium.

Liczba zdobytych punktów to suma iloczynów punktów zdobytych dla danego kryterium i wskaźnika procentowego.

Jeżeli oferenci uzyskają tę samą liczbę punktów, wyżej w rankingu będzie ten podmiot, który wskazał najdłuższą gwarancję.

W przypadku tej samej ilości punktów i identycznym terminie  gwarancji wyżej
w rankingu znajdzie się podmiot oferujący najniższą cenę.

.

Przedkładane oferty muszą zawierać zatem informacje o:

 1. cenie (netto i brutto),
 2. terminie gwarancji.

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAPYTANIA:

 

 1. Termin składania ofert – do dnia 19-02-2021r.

 

 1. Informacja o wykluczeniu z możliwości udzielenie zamówienia podmiotom powiązanym osobowo i kapitałowo:
 • zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
 5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
 • Informacja o unieważnieniu postępowania:
 1. firma PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE OGRODY -BUDOWA JERZY BIEŃKOWSKI z/s Tomaszewo 22, 87-340 Osiek reprezentowana przez Pana Jerzego Bieńkowskiego zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury wyboru dostawcy bez podania przyczyny.
 2. firma PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE OGRODY -BUDOWA JERZY BIEŃKOWSKI z/s Tomaszewo 22, 87-340 Osiek reprezentowana przez Pana Jerzego Bieńkowskiego zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury wyboru dostawcy w przypadku braku minimum dwóch ofert złożonych przez potencjalnych dostawców odpowiadających treści zapytania ofertowego.
 3. Akceptowalne formy składania ofert – formy korespondencji:

Oferty mogą zostać:

1) przesłane listem poleconym (przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, za dzień złożenia oferty uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę (dowodem nadania listu poleconego – przesyłki rejestrowanej jest potwierdzenie nadania zawierające czytelną pieczątkę określającą datę nadania) adres na jaki należy przekazać przesyłkę pocztową to: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE OGRODY – BUDOWA JERZY BIEŃKOWSKI z/s Tomaszewo 22, 87-340 Osiek;

2) złożone osobiście u wystawcy zapytania ofertowego (dowodem złożenia osobiście u wystawcy zapytania ofertowego jest potwierdzenie złożenia oferty –

adnotacja na dokumencie zawierająca datę przyjęcia oferty oraz podpis osoby ją przyjmującej), miejscem składania oferty w takim przypadku jest siedziba firmy tj. miejscowość Tomaszewo 22, 87-340 Osiek;

3) przesłane w formie elektronicznej na adres: jmagroexpert@wp.pl lub jerzybienkowski@wp.pl  – dowodem złożenia oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej będzie data wysłania przez oferenta.

 1. Termin realizacji zamówienia: do dnia 31-03-2021r.
 2. Odrzuceniu podlegają oferty:
 • których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
 • złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym,
 • oferty złożone po terminie ich przyjmowania tj. po 19-02-2021r.
 • Oferty złożone po terminie:

Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym, zamawiający niezwłocznie zwraca oferentom.

 

 • DODATKOWE WYMAGANIA:
 1. Dostawca jest zobowiązany zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na oferowane urządzenia.
 2. Zamawiający dokona płatności za nabywane urządzenia zgodnie z treścią zawartej umowy, jaką podpisze z dostawcą po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty.
 3. Dostawca jest zobowiązany dostarczyć fakturę, protokoły odbioru, kartę gwarancyjną najpóźniej wraz z dostawą sprzętu stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia .
 4. Zamiana treści zapytania ofertowego:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści niniejszego zapytania i wydłużenia terminu składania ofert. 

XII.  Oferty częściowe:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

XII.     Oferty wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.

XIII. Zamówienia dodatkowe lub uzupełniające:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych i uzupełniających

 

                                                                                               Z poważaniem

                                                                                          / Jerzy Bieńkowski /

 

UMOWA  KUPNA – SPRZEDAŻY

zawarta dnia _____________________ w Brodnicy

pomiędzy:

firmą PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE OGRODY -BUDOWA JERZY BIEŃKOWSKI z/s Tomaszewo 22, 87-340 Osiek

reprezentowaną przez Pana Jerzego Bieńkowskiego

zwanego w dalszej części umowy „KUPUJĄCYM”

a  

__________________________________________________________________________________

reprezentowanym / ą* przez Pana / Panią* ______________________________________________

 

zwanym/ą* w dalszej części umowy „SPRZEDAJĄCYM” .  

 • 1

Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje: ________________________________________________
o następujących parametrach technicznych:

 1. ___________________________________________________________________________,
 2. ___________________________________________________________________________,
 3. ___________________________________________________________________________,
 4. ___________________________________________________________________________,
 5. ___________________________________________________________________________ .
 • 2

Cena sprzedaży została ustalona na kwotę: _________________________ netto, słownie złotych: ________________________________________________;  __________________ zł. brutto, słownie  złotych: ___________________________________________________________________________.

 • 3
 1. Wydanie rzeczy / urządzenia szczegółowo opisanego w § 1 niniejszej umowy nastąpi w dniu
 2. Przekazanie rzeczy / urządzenia szczegółowo opisanego w § 1 niniejszej umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru,
 3. Najpóźniej wraz z przekazaniem rzeczy / urządzenia szczegółowo opisanego w § 1 niniejszej umowy Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć: oryginał faktury potwierdzającej przeprowadzenie transakcji, kartę gwarancyjną* oraz inne dokumenty niezbędne dla prawidłowej obsługi nabywanych urządzeń,
 4. Kupujące dopuszcza przekazanie faktury w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej _______________________________________*
 5. Wykaz dokumentów, o których mowa w § 3 pkt. 1 zostanie szczegółowo opisany w protokole odbioru, który zostanie podpisany przez obie strony umowy,
 6. Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji na zakupione urządzenie szczegółowo opisane w § 1 niniejszej umowy na okres ________________,
 7. Sprzedający gwarantuje Kupującemu płatny / bezpłatny* serwis pogwarancyjny na zasadach ustalanych w dniu powstania usterki opisanego w § 1 urządzenia.
 8. Płatność za urządzenie szczegółowo opisane w § 1 niniejszej umowy nastąpi:
  • w terminie _____ dni od dnia dostawy*,
  • w formie przedpłaty w terminie _____ po uzyskaniu faktury zakupu przekazanej w formie papierowej (oryginał) lub w formie elektronicznej na adres wskazany w § 3 pkt. 4 niniejszej umowy*.

 

 • 4

Sprzedający oświadcza, iż przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych.  

 • 5

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 • 6

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 • 7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 

 

………………………………………………                                 ………………………………………….  

            Sprzedający                                                                       Kupujący  

 

*niepotrzebne skreślić

 

 

Znajdź nas

Ogrody – Budowa
Jerzy Bieńkowski
Tomaszewo 22
87- 340 Osiek
mobile tel. 693367503
mobile tel.607560323
mobile tel. 501309853

e-mail jerzybienkowski@wp.pl

Galeria

10 38 OLYMPUS DIGITAL CAMERA 2 5 OLYMPUS DIGITAL CAMERA