Minikoparka

załącznik numer 1

                                               Tomaszewo 02-02-2021r.

           

ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                                                  

Zamawiający:

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE
OGRODY – BUDOWA JERZY BIEŃKOWSKI

Tomaszewo 22
87-340 Osiek

NIP 8741294275,

REGON 871191936

                                                                        

 

            W związku z realizowaną przez firmę PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE OGRODY -BUDOWA JERZY BIEŃKOWSKI z/s Tomaszewo 22, 87-340 Osiek reprezentowaną przez Pana Jerzego Bieńkowskiego operacją inwestycyjną w ramach umowy o powierzenie grantu na projekt pn. Zakup minikoparki w celu uruchomienia dodatkowych usług związanych z wynajmem maszyn budowlanych bez operatora współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 7 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, działanie 7.1 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014 – 2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup: minikoparki.

 

I Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup:

 1. minikoparki o parametrach technicznych:

1.1       masa transportowa z przedziału od 1800 kg do 2000 kg,

1.2       głębokość kopania z przedziału od 2250 mm do 2504 mm,

1.3       moc silnika z przedziału od 11,77 kW do 14,20 kW,

1.4       pojemność zbiornika paliwa od 18,5 litra do 26,00 litrów.

kod CPV maszyny:

kod główny          –  43000000-3 Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany,
kod szczegółowy  – 43200000-5 Maszyny do usuwania gleby i koparki oraz podobne części,
                             – 43260000-3 Koparki, czerparki i ładowarki, i maszyny górnicze,

                             – 43261000-0 Koparki mechaniczne.

 1. Kryteria oceny oferty:

Każda z złożonych ofert zostanie poddana ocenie według poniższych kryteriów wyboru:

 • Najniższa cena – 50,00 %,
 • Najdłuższa gwarancja – 50,00%,

 

Najmniejsza możliwa liczba punktów do zdobycia dla każdego z kryterium to
0, a największa to 5.

Punkty są przyznawane zgodnie z rankingiem dla danego kryterium.

Liczba zdobytych punktów to suma iloczynów punktów zdobytych dla danego kryterium i wskaźnika procentowego.

Jeżeli oferenci uzyskają tę samą liczbę punktów, wyżej w rankingu będzie ten podmiot, który wskazał najdłuższą gwarancję.

W przypadku tej samej ilości punktów i identycznym terminie  gwarancji wyżej
w rankingu znajdzie się podmiot oferujący najniższą cenę.

.

Przedkładane oferty muszą zawierać zatem informacje o:

 1. cenie (netto i brutto),
 2. terminie gwarancji.

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAPYTANIA:

 

 1. Termin składania ofert – do dnia 19-02-2021r.

 

 1. Informacja o wykluczeniu z możliwości udzielenie zamówienia podmiotom powiązanym osobowo i kapitałowo:
 • zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
 5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
 • Informacja o unieważnieniu postępowania:
 1. firma PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE OGRODY -BUDOWA JERZY BIEŃKOWSKI z/s Tomaszewo 22, 87-340 Osiek reprezentowana przez Pana Jerzego Bieńkowskiego zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury wyboru dostawcy bez podania przyczyny.
 2. firma PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE OGRODY -BUDOWA JERZY BIEŃKOWSKI z/s Tomaszewo 22, 87-340 Osiek reprezentowana przez Pana Jerzego Bieńkowskiego zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury wyboru dostawcy w przypadku braku minimum dwóch ofert złożonych przez potencjalnych dostawców odpowiadających treści zapytania ofertowego.
 3. Akceptowalne formy składania ofert – formy korespondencji:

Oferty mogą zostać:

1) przesłane listem poleconym (przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, za dzień złożenia oferty uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę (dowodem nadania listu poleconego – przesyłki rejestrowanej jest potwierdzenie nadania zawierające czytelną pieczątkę określającą datę nadania) adres na jaki należy przekazać przesyłkę pocztową to: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE OGRODY – BUDOWA JERZY BIEŃKOWSKI z/s Tomaszewo 22, 87-340 Osiek;

2) złożone osobiście u wystawcy zapytania ofertowego (dowodem złożenia osobiście u wystawcy zapytania ofertowego jest potwierdzenie złożenia oferty –

adnotacja na dokumencie zawierająca datę przyjęcia oferty oraz podpis osoby ją przyjmującej), miejscem składania oferty w takim przypadku jest siedziba firmy tj. miejscowość Tomaszewo 22, 87-340 Osiek;

3) przesłane w formie elektronicznej na adres: jmagroexpert@wp.pl lub jerzybienkowski@wp.pl  – dowodem złożenia oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej będzie data wysłania przez oferenta.

 1. Termin realizacji zamówienia: do dnia 31-03-2021r.
 2. Odrzuceniu podlegają oferty:
 • których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
 • złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym,
 • oferty złożone po terminie ich przyjmowania tj. po 19-02-2021r.
 • Oferty złożone po terminie:

Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym, zamawiający niezwłocznie zwraca oferentom.

 

 • DODATKOWE WYMAGANIA:
 1. Dostawca jest zobowiązany zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na oferowane urządzenia.
 2. Zamawiający dokona płatności za nabywane urządzenia zgodnie z treścią zawartej umowy, jaką podpisze z dostawcą po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty.
 3. Dostawca jest zobowiązany dostarczyć fakturę, protokoły odbioru, kartę gwarancyjną najpóźniej wraz z dostawą sprzętu stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia .
 4. Zamiana treści zapytania ofertowego:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści niniejszego zapytania i wydłużenia terminu składania ofert. 

XII.  Oferty częściowe:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

XII.     Oferty wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.

XIII. Zamówienia dodatkowe lub uzupełniające:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych i uzupełniających

 

                                                                                               Z poważaniem

                                                                                          / Jerzy Bieńkowski /

 

UMOWA  KUPNA – SPRZEDAŻY

zawarta dnia _____________________ w Brodnicy

pomiędzy:

firmą PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE OGRODY -BUDOWA JERZY BIEŃKOWSKI z/s Tomaszewo 22, 87-340 Osiek

reprezentowaną przez Pana Jerzego Bieńkowskiego

zwanego w dalszej części umowy „KUPUJĄCYM”

a  

__________________________________________________________________________________

reprezentowanym / ą* przez Pana / Panią* ______________________________________________

 

zwanym/ą* w dalszej części umowy „SPRZEDAJĄCYM” .  

 • 1

Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje: ________________________________________________
o następujących parametrach technicznych:

 1. ___________________________________________________________________________,
 2. ___________________________________________________________________________,
 3. ___________________________________________________________________________,
 4. ___________________________________________________________________________,
 5. ___________________________________________________________________________ .
 • 2

Cena sprzedaży została ustalona na kwotę: _________________________ netto, słownie złotych: ________________________________________________;  __________________ zł. brutto, słownie  złotych: ___________________________________________________________________________.

 • 3
 1. Wydanie rzeczy / urządzenia szczegółowo opisanego w § 1 niniejszej umowy nastąpi w dniu
 2. Przekazanie rzeczy / urządzenia szczegółowo opisanego w § 1 niniejszej umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru,
 3. Najpóźniej wraz z przekazaniem rzeczy / urządzenia szczegółowo opisanego w § 1 niniejszej umowy Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć: oryginał faktury potwierdzającej przeprowadzenie transakcji, kartę gwarancyjną* oraz inne dokumenty niezbędne dla prawidłowej obsługi nabywanych urządzeń,
 4. Kupujące dopuszcza przekazanie faktury w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej _______________________________________*
 5. Wykaz dokumentów, o których mowa w § 3 pkt. 1 zostanie szczegółowo opisany w protokole odbioru, który zostanie podpisany przez obie strony umowy,
 6. Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji na zakupione urządzenie szczegółowo opisane w § 1 niniejszej umowy na okres ________________,
 7. Sprzedający gwarantuje Kupującemu płatny / bezpłatny* serwis pogwarancyjny na zasadach ustalanych w dniu powstania usterki opisanego w § 1 urządzenia.
 8. Płatność za urządzenie szczegółowo opisane w § 1 niniejszej umowy nastąpi:
  • w terminie _____ dni od dnia dostawy*,
  • w formie przedpłaty w terminie _____ po uzyskaniu faktury zakupu przekazanej w formie papierowej (oryginał) lub w formie elektronicznej na adres wskazany w § 3 pkt. 4 niniejszej umowy*.

 

 • 4

Sprzedający oświadcza, iż przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych.  

 • 5

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 • 6

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 • 7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 

 

………………………………………………                                 ………………………………………….  

            Sprzedający                                                                       Kupujący  

 

*niepotrzebne skreślić

 

 

Znajdź nas

Ogrody – Budowa
Jerzy Bieńkowski
Tomaszewo 22
87- 340 Osiek
mobile tel. 693367503
mobile tel.607560323
mobile tel. 501309853

e-mail jerzybienkowski@wp.pl

Galeria

8 7 9 OLYMPUS DIGITAL CAMERA 14 OLYMPUS DIGITAL CAMERA